Viện Khoa Học
21/11/2018
Viện khoa học
* 5 công trình nghiên cứu khoa học:
+ xây dựng thành trì
+ thu thập tài nguyên
+ sức tấn công binh linh
+ sức phòng thủ binh lính
+ sinh lực binh lính


* Cấp độ tối đa mỗi công trình khoa học đạt được: cấp 10


*Cấp độ viện khoa học sẽ quyết định cấp độ cho mỗi công trình nghiên cứu và thời gian hoàn thành mỗi công trình.