THĂNG CẤP NHẬN TƯỚNG KHỦNG

 
- Thời gian: 0:00:00 ngày 09/01/2019 - 23:59’:59 ngày 13/01/2019
- Chào mừng khai mở server mới S5-Tương Dương với sự kiện thăng cấp Thành chủ nhận Võ tướng siêu khủng.
- Server S1,S2:
- Trong thời gian diễn ra hoạt động khi thành chủ đạt cấp độ từ:
+ Từ Lvl 35-40: nhận được 1 thẻ tướng cam 4 sao.
+ Từ Lvl 41-45: nhận được 2 thẻ tướng cam 4 sao.
+ Từ Lvl 46-50: nhận được 1 thẻ tướng cam 5 sao.
+ Từ Lvl 51-55: nhận được 2 thẻ tướng cam 5 sao.
+ Từ Lvl 56-60 : nhận được 1 thẻ tướng cam 6 sao.

- Server S3:
Trong thời gian diễn ra hoạt động khi Thành chủ đạt cấp độ từ:
+ Từ Lvl 30-35: nhận được 1 thẻ tướng cam 4 sao.
+ Từ Lvl 36-40: nhận được 2 thẻ tướng cam 4 sao.
+ Từ Lvl 41-45: nhận được 1 thẻ tướng cam 5 sao.
+ Từ Lvl 46-50: nhận được 2 thẻ tướng cam 5 sao.
+ Từ Lvl 51-55 : nhận được 1 thẻ tướng cam 6 sao.
+ Từ Lvl 56-60 : nhận được 2 thẻ tướng cam 6 sao.

- Server S4, S5:
Trong thời gian diễn ra hoạt động khi thành chủ đạt cấp độ từ :
+ Từ Lvl 25-30: nhận được 1 thẻ tướng cam 4 sao.
+ Từ Lvl 31-35: nhận được 2 thẻ tướng cam 4 sao.
+ Từ Lvl 36-40: nhận được 1 thẻ tướng cam 5 sao
+ Từ Lvl 41-45: nhận được 2 thẻ tướng cam 5 sao.
+ Từ Lvl 46-50 : nhận được 1 thẻ tướng cam 6 sao.
+ Từ Lvl 51-55 : nhận được 2 thẻ tướng cam 6 sao.
 
Quân Sư kính bút!