Tàng Bảo Các
20/11/2018
TÀNG BẢO CÁC

* Mỗi 2h tự động làm mới một lần.
* Dùng "tự chương tàng bảo các" để làm mới (nếu không có đủ vật phẩm sẽ bù vàng để mua).
* Vật phẩm nhận được: thủ sát, bản đồ cáp 80, trang bị sĩ binh, tế phù và các loại hòm tài nguyên, điểm tướng lệnh, tinh linh thời gian.