Quân Tình
20/11/2018
QUÂN TÌNH

Quản lý chiến sự của thành trì:
+ Thông báo thành trì bị tấn công do ai
+ Thông báo chiến quả khi tiến công/ tranh đoạt
+ Xem tình hình liên minh (bang hội) đi tham chiến