Quân doanh - Thương Binh
Thương Binh: gồm 4 loại binh chủng
Khắc chế: Cung binh
* Trường thương binh: lính cầm thương cơ bản.


* Ngân thương binh: cầm thương bạc trên tay, dũng cảm kiên cường.


* Cấm vệ thương binh: thương binh nhưng lại cầm 1 chiếc đao lớn, là một tinh binh xuất chúng.


* Kim giáp thương vệ: sĩ binh xuyên giáp, sức tấn công siêu mạnh.