Quân doanh - Pháo Binh
Pháo Binh: gồm 4 loại binh chủng
Khắc chế: Bộ binh

* Nỏ xa: được làm từ huyền thiết, sức công phá tầm trung.


* Phi xa: phiên bản cải tiến của nỏ xa, bắn được nhiều mũi tên một lúc.


* Xe bắn đá: chuyên được dùng khi công phá tường thành quân địch.


* Pháo thiên lôi: pháo đài di động, thần binh công thành.