Quân doanh - Kỵ Binh
Kỵ Binh: gồm 4 loại binh chủng
Khắc chế: Công thành
* Khinh kỵ: cơ động, tác chiến phối hợp linh hoạt.


* Bạch mã thiết kỵ: tinh nhuệ, giỏi xạ kích, cơ động và có khả năng tăng nhanh tấn công.


* Tây lương kỵ: tác chiến dũng mãnh, tinh luyện giáp hoàn chỉnh, tấn công khá mạnh.


* Hổ báo kỵ: một chiến giáp trọng kỵ toàn diện.