Quân doanh - Cung Binh
Bộ Binh: gồm 4 loại binh chủng
Khắc chế: Kỵ binh
* Cung thủ: cung binh cơ bản, dùng cung ngắn nhưng tốc độ bắn nhanh.


* Liệt hỏa liên nỏ: sĩ binh dùng liên nỏ bắn tên lửa, manh hơn cung thủ.


* Xuyên tâm tiễn nỏ: sĩ binh dùng nỏ dài, bắn xuyên giáp đối thủ.


* Thần xạ ưng nhãn: thần xạ có thị lực cực tốt, nhìn xa nghìn dặm.