Quân doanh - Bộ Binh
Bộ Binh: gồm 4 loại binh chủng
Khắc chế: Thương binh
* Bộ binh: sĩ binh cơ bản lên chiến trường, tương thích với mọi loại mặt trận.


* Lôi đình trọng bộ: sĩ binh mặc giáp lôi đình, thuộc tính toàn diện, có sức thống lĩnh tuyệt đối trên chiến trường.


* Cấm vệ quân: sĩ binh thống lĩnh Hoàng gia, có sức tấn công siêu tốt


* Phủ dũng binh: sĩ binh tinh anh trên chiến trường, có sức phòng thủ siêu tốt