Phụ Bản
20/11/2018
PHỤ BẢN

* Hệ thống phụ bản gồm 3 loại:
+ Thiên thế đoạt bảo
+ Động hoang di tích
 + Phi mã mục trường
* Mỗi loại phụ bản sẽ thu thập được 1 số tài nguyên, nguyên liệu, trang bị đặc trưng để chế tạo trang bị võ tướng.
--------------------------------------------------------------------------------------------
1) Thiên Thế Đoạt Bảo+ Phụ bản gồm 120 tầng.
+ Chọn 5 võ tướng và bổ binh nhanh hoặc đưa binh dự bị bổ sung để tham gia hoạt động.
+ Có thể tự thiết lập số tầng bắt đầu để khiêu chiến.
+ Khiêu chiến tự do được dùng "trang bị sĩ binh", 20 tầng sẽ mất 1 trang bị.
+ Phần thưởng: kinh nghiệm, vật phẩm thưởng thành, thủ sát.

2) Động Hoang Di Tích


+ Phụ bản gồm 120 tầng.
+ Chọn 5 võ tướng và bổ binh nhanh hoặc đưa binh dự bị bổ sung để tham gia hoạt động.
+ Có thể tự thiết lập số tầng bắt đầu để khiêu chiến.
+ Khiêu chiến tự do được dùng "trang bị sĩ binh", 20 tầng sẽ mất 1 trang bị.
+ Phần thưởng: kinh nghiệm, tầng số chẵn thưởng vật phẩm thương thành, lần đầu qua các ải tầng số chẵn thưởng thêm thủ sát.

3) Phi Mã Mục Trường


+ Phụ bản gồm 120 tầng.
+ Chọn 5 võ tướng và bổ binh nhanh hoặc đưa binh dự bị bổ sung để tham gia hoạt động.
+ Có thể tự thiết lập số tầng bắt đầu để khiêu chiến.
+ Khiêu chiến tự do được dùng "trang bị sĩ binh", 20 tầng sẽ mất 1 trang bị.
+ Phần thưởng: kinh nghiệm, tầng số chẵn thưởng vật phẩm thương thành, lần đầu qua các ải tầng số chẵn thưởng thêm thủ sát.