Lò Ghép
19/11/2018
LÒ GHÉP

 
* Vào tàng bảo các thu thập được các tài nguyên + trang bị sau đó luyện chế bộ trang bị cho võ tướng.
* Sĩ binh dùng nguyên liệu "trang bị sĩ binh" để chế tạo ( thu thập nguyên liệu khi đánh chiếm cứ điểm khăn vàng hoặc vào tàng bảo các ).
* Thú cưỡi dùng linh hồn thú cưỡi và bản đồ thú cưỡi để triệu hồi "Thú cưỡi" cho võ tướng ( thu thập nguyên liệu ở tàng bảo các ).