Liên Minh
19/11/2018
LIÊN MINH (BANG HỘI)

* Đạt cấp độ nhất định sẽ mở tính năng Liên Minh ( Bang Hội ).
* Vào Liên minh tham gia hoạt động để nhận điểm cống hiến:
+ Báo danh hàng ngày
+ Quyên tặng tài nguyên cho liên minh mỗi ngày
+ Giúp đỡ các thành viên trong liên minh ( thủ thành, hỗ trợ nâng cấp công trình, … )
+ Nâng cấp khoa học liên minh
+ Dung luyện trang bị
* Những lợi ích khi tham gia Liên Minh:
+ Được người chơi khác giúp đỡ xây dựng công trình
+ Tham gia bắt tay tiến công thành trì của người chơi liên minh đối địch hoặc kẻ thù xâm lược
* Quy tắc:


* Hoàn thành nhiệm vụ + quyên góp xu nhận được điểm cống hiến.
* Được tham gia các hoạt động đặc biệt: Thần thú, Chinh chiến thiên hạ.
* Giúp đỡ + chi viện cho các thành viên liên minh.